Communicatiekunst Praktijk voor logopedie Sint Pancras/Alkmaar

'Alle gedrag is communicatie'

Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen u (de cliënt en/of zijn ouders) en de logopedist.

1. U bent voor iedere behandeling door de logopedist (zowel een advies als een consult) een behandelvergoeding verschuldigd conform het tarief van uw zorgverzekeraar.
Voor het geldende tarief dat uw verzekeraar hanteert, verwijzen we naar de website van uw verzekeraar.

2. Wanneer u de behandeling zelf betaalt, hanteert de logopedist het NZa-tarief dat vermeld staat op de website

3. Indien u een behandelafspraak niet kunt nakomen, dan dient u deze afspraak uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. Dit kan telefonisch op 06-34 61 9002 of via de mail. 
Als u de afspraak niet of niet tijdig annuleert, brengt de logopedist de gereserveerde behandeling, ongeacht de reden, in rekening.

4. Wanneer u zelf de behandelingen rechtstreeks betaalt, ontvangt u een factuur voor de gereserveerde behandeling.

5. Als u een factuur krijgt uitgereikt, dan dient u er voor te zorgen dat het totale verschuldigde bedrag uiterlijk dertig dagen na factuurdatum op de bankrekening van Communicatiekunst is bijgeschreven. De gegevens die u nodig heeft voor een juiste betaling staan vermeld op de betreffende factuur.

6. Indien u niet of niet volledig heeft betaald binnen de genoemde termijn, bent u van rechtswege in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
De behandeling zal dan worden stopgezet totdat de factuur betaald is.

7. Indien de logopedist u een betalingsherinnering stuurt, wordt hiervoor € 10,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

8. Zodra u in verzuim bent, zal de logopedist over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening brengen tot op de dag van volledige betaling van de vordering.

9. Verkeert u in verzuim, dan heeft de logopedist het recht incassomaatregelen te treffen, of derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor uw rekening.