Communicatiekunst Praktijk voor logopedie Sint Pancras/Alkmaar

'Alle gedrag is communicatie'

Privacyreglement kort

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd: het privacyreglement:

1. Behalve de logopedist die u/ uw kind behandelt, kan ook een beperkt aantal andere personen toegang hebben tot uw gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere logopedisten, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

2. U hebt het recht om de gegevens die over uw kind  zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kunt u de behandelend logopedist verzoeken deze te wijzigen.

3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier van uw kind opgeslagen.

4. De gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familieleden. 

5. De gegevens van uw kind worden pas verstrekt aan derden nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven in het toestemmingsformulier dat uw logopedist hiervoor hanteert. U kunt in het formulier ook aangeven of uw logopedist informatie op mag vragen bij derden. 

6. Teneinde de logopedie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoogstaand peil te houden moet wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Het kan voorkomen dat de logopedist wordt gevraagd specifieke gegevens aan te leveren voor onderzoeksdoeleinden. Om de privacy te waarborgen zullen deze gegevens nooit tot een cliënt te herleiden zijn. De logopedist zal enkel geanonimiseerde gegevens ter beschikking stellen. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dat mededelen aan uw logopedist.

7. De gegevens worden in geval van overlijden niet aan derden verstrekt.

8. Na afloop van de behandeling worden de  gegevens voor een periode van 15 jaar gearchiveerd. Ook tijdens deze periode geldt dit privacyreglement. Na afloop van de periode van 15 jaar worden de gegevens zorgvuldig vernietigd.

9. Indien u van mening bent dat de logopedist niet op de juiste manier met de gegevens  omgaat dan kunt u dit met haar bespreken of via de geldende klachtenregeling kenbaar maken.