Communicatiekunst Praktijk voor logopedie Sint Pancras/Alkmaar

'Alle gedrag is communicatie'

Spraak en taalontwikkelingsstoornissen

Omschrijving
Logopedisten houden zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie. Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren (contact maken en uiten/verwerken van gevoelens) en in het opnemen en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg leerstoornissen. Wanneer de ontwikkeling van spraak en taal achterblijft bij die van leeftijdsgenoten, is er soms sprake van een taalachterstand en soms van een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis.
Om dit vast te stellen is gericht logopedisch onderzoek nodig.

Oorzaak
Spraak- en taalproblemen kunnen vele oorzaken hebben. Motorische vaardigheid, erfelijkheid en neurologische processen spelen een rol bij de ontwikkeling van spraak en taal. Vaak kan de oorzaak van een spraak- of taalprobleem niet eenvoudig aangetoond worden. Behandeling van spraak- en taalproblemen leidt in veel gevallen tot een betere communicatie. De kans op succes wordt groter als de problemen op jonge leeftijd worden onderkend en behandeld. De problemen met de spraak en taal kunnen ook het gevolg zijn van een gehoorstoornis, dysfasie, dyspraxie,  autisme of een algehele ontwikkelingsachterstand.

Behandeling
De logopedist onderzoekt uitgebreid de taal van het kind. Daarbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van gestandaardiseerde testen. Verder onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts of kno-arts kan nodig zijn. De behandeling is gericht op het stimuleren van taalvorm, -inhoud en -gebruik. Dit gebeurt met behulp van spel, speciale taalprogramma’s en digitale communicatieprogramma’s.

De logopedische behandeling is indirect en/of direct. Bij een indirecte therapie instrueert en begeleidt de logopedist de ouders of verzorgers in de manier waarop ze het kind tot spreken kunnen stimuleren. Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal. De ouders worden altijd actief bij de behandeling betrokken.

Voor meer informatie over taalontwikkeling van het jonge kind: klik hier